Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Tạo mới hóa đơn nhập hàng

Sau khi tạo đơn nhập hàng bạn cần tạo hóa đơn để ghi nhận công nợ với nhà cung cấp và thực hiện thanh toán cho đơn nhập.

Bạn có thể tạo mới hóa đơn theo 2 cách:

- Tạo một phần: Tạo hóa đơn cho một sản phẩm bất kỳ hoặc tất cả sản phẩm trong đơn nhập hàng.

- Tạo toàn bộ: Tạo hóa đơn cho tất cả sản phẩm trong đơn hàng.

1. Tạo một phần

  • Bước 1: Ở mục Đơn nhập hàng, chọn đơn nhập hàng cần tạo hóa đơn

  • Bước 2: Ở phần Hóa đơn bạn nhấp chuột chọn Một phần

  • Bước 3: Ở giao diện thêm mới hóa đơn, bạn có thể thay đổi:

Thông tin hóa đơn: Kỳ hạn thanh toán, ngày tạo và ngày hẹn thanh toán.

Sản phẩm: Chọn sản phẩm cần tạo hóa đơn bằng cách tick chọn vào ô vuông đặt trước Tên sản phẩm, ở mục Số lượng bạn nhấp chuột vào nút mũi tên để tăng giảm hoặc đặt chuột vào ô rồi nhập con số tương ứng.

Ghi chú hóa đơn: Thêm ghi chú cho hóa đơn.

Lưu ý:
Số lượng sản phẩm tạo hóa đơn phải nhỏ hơn hoặc bằng số lượng sản phẩm trong đơn nhập hàng

Cuối cùng bạn chọn Thêm để tạo mới hóa đơn hoặc Thoát để hủy các thao tác tạo hóa đơn.

2. Tạo toàn bộ

Ở phần Hóa đơn bạn nhấp chuột chọn Toàn bộ.

Hệ thống sẽ tự tạo hóa đơn cho tất cả sản phẩm của đơn nhập hàng và thông báo thêm mới hóa đơn nhập hàng thành công.


Bài viết trên có hữu ích cho bạn không? Hữu ích Không hữu ích Số lượt đánh giá hữu ích: