Trung tâm trợ giúp Khách hàng - 
Hotline: 1900 6750

Báo cáo bán hàng

Báo cáo bán hàng giúp bạn thống kê chi tiết các trạng thái đơn hàng, thông tin hàng hóa, thông tin thu chi của cửa hàng trong thời gian lọc nhất định.

Để xem báo cáo bán hàng, bạn thực hiện theo những bước sau:

  • Bước 1:  Bạn vào mục Báo cáo > Báo cáo bán hàng > Báo cáo bán hàng.

  • Bước 2 : Tại màn hình báo cáo bán hàng, bạn có thể lọc thời gian, chi nhánh, nhân viên:

              - Thông tin đơn hàng và trả hàng, bạn có thể xem chi tiết đơn hàng theo các trạng thái sau:

                     + Đã đặt hàng 

                     + Đã duyệt

                     + Đã hoàn thành

                     + Đã hủy

                     + Đã trả hàng

              - Thông tin hàng hóa:

                     + Hàng bán

                     + Hàng trả

                     + Hàng hủy

               - Thông tin phiếu thu chi:

                     + Tổng thu 

                     + Tổng chi

                     + Tồn quỹ 

  • Bước 3: Bạn có thể nhấn Xuất File để lưu trữ báo cáo.